Bomboeken op het InternetCommentaar uit De Groene Amsterdammer van 24 juli 1996Het Anarchist Cookbook blijft de gemoederen op het Internetbezighouden. Niet alleen vanwege de eigenaardige actie van dekamerleden Witteveen, Van der Burg en Van der Vlies, die alskippen zonder kop kamervragen gingen stellen over een boek eneen medium waar ze zich duidelijk nog nooit in verdiepthadden. Ze hadden verschillende betrokken ministers gevraagdom maatregelen tegen The Anarchist Cookbook op het Internet,in de veronderstelling dat het boek verboden zou zijn. Datwas het niet, tot verbazing van de kamerleden.
Niettemin haalde computerclub Stack van de TechnischeUniversiteit Eindhoven het Cookbook van hun server af. Maarzoals dat gaat op het Internet: wat onder druk moetverdwijnen op één plek, duikt als een veelkoppige draakelders weer op, in de regel omhangen met de meest bizarremythen en komplottheorieën. Zo ook het Anarchist Cookbook.In diverse nieuwsgroepen en op Web-sites circuleren nu deverhalen (onder andere xs4all.mediacul en ftp://ftp.cs.berkeley.edu/ucb/sprite/www/an.faq).
De eerste reacties waren dat het Cookbook gewoon in deboekwinkel te koop, of althans te bestellen zou zijn. Datblijkt niet helemaal waar. In de winkel is inderdaad TheAnarchist Cookbook van William Powell (een uitgave uit 1971van Barricade Books) verkrijgbaar. Maar die oorspronkelijkeuitgave is nergens op het Internet te vinden - vanwege deauteursrechten die erop rusten. (Ja, soms houdt men zich daaraan...) Wat wel op het Net te vinden is, op meer danvijfhonderd plekken zelfs, heet weliswaar ook vaak TheAnarchist Cookbook, maar dat betreft dan vervalsingen,imitaties en andere creatieve pastiches.
Overigens bevatten zowel het oorspronkelijke boek als deInternet-versies verzinsels en fouten. Zo meldt het Cookbookeen recept voor de drug bananadine, die uit bananeschillen tedestilleren zou zijn - een drug die helemaal niet bestaat.Het boek is vooral een curiositeit; als praktisch handboek ishet te slordig en vooral gevaarlijk. Wie bijvoorbeeld derecepten voor explosieven uitprobeert, blaast waarschijnlijkin eerste instantie zichzelf op. Op het Internet wordt nuvoortdurend verwezen naar de betere anarchistischehandboeken, zowel in druk als op het Net: The Blaster'sHandbook (een uitgave van de US Government, met onder anderehet recept voor de bom die is gebruikt bij deOklahoma-aanslag), Spelen met vuur van David Douwes, TheTerrorist Handbook, en anders wel gewone scheikundeboeken.Vanzelfsprekend allemaal even legaal verkrijgbaar.
Trouwens, echt uit de links-anarchistische beweging kwam hetflodderwerkje van Powell bepaald niet. Er circuleert eenberichtje op het Net van de roommate van Powell uit de tijddat hij het boek schreef: Powell, toen negentien jaar, washelemaal geen bevlogen anarchist, het boek was een geintje,bijelkaar geveegd uit allerhande spul dat hij uitbibliotheken en tijdschriften haalde. Volgens de roommatewerd Powell later een gewone rechtse bal.
En uitgever Barricade Books dan? Ook niet echt de linksealternatieve uitgeverij die de naam doet vermoeden. Eenbericht op het Net van Radio De Vrije Keyser doet een boekjeopen over een andere uitgave van Barricade Books: The TurnerDiaries, een raszuivere neo-naziroman, een 'bijbel voor witteseparatisten'. Het boek is vergelijkbaar met The AnarchistCookbook vanwege de vermeende 'bruikbaarheid' ervan alshandleiding voor bomaanslagen, maar het is al evenminverboden.
Maar het oorspronkelijke Cookbook was toch ook te koop bijde onverdachte linkse boekhandel het Fort van Sjakoo teAmsterdam? Maurice Wesseling van Bureau Jansen & Janssenbrengt opheldering: je kon er alleen aan komen viaSjakoo-verkoper Lex Hester, 'die in 1991 werd ontmaskerd alsinformant van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI).'Het wil maar niet lukken met echt anarchisme op hetInternet...